• ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

  • விளையாட்டு அபிவிருத்தி திணைக்களம்
  • Department of Sports Development

Sports Day – 2021

1948 ලන්ඩන්වල පැවති ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙලේදී ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩක ඩන්කන් වයිට් මහතා මීටර 400 කඩුළු මතින් දිවීම සඳහා රිදී පදක්කමක් ජයග්‍රහණය කිරීමේ දිනය වන ජූලි මස 31 වන දිනය ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ක්‍රීඩා දිනය වශයෙන් 2021 වර්ෂෙය් සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

නිරෝගිමත් පරපුරක් ඇති කරලමින් කාර්යක්ෂමඵලදායී මානව සම්පතක් බිහි කිරීම ජාතික ක්‍රීඩා දිනයේ අරමුණ විය.

මෙම දිනයට සමගාමීව සැමරුම් උත්සවය රජයේ නියමය පරිදි 2021 ජූලි මස 30 වන දින පෙ.. 8.30 සිට පෙ.. 9.30 දක්වා ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයේ දී සහ ප.. 4.00 සිට ප.. 6.00 දක්වා කොළඹ 07 නිදහස් චතුරශ්‍ර පරිශ්‍රයේදී හා ටොරින්ටන් ක්‍රීඩාංගනය ආශ්‍රිතවතරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ගරු.නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හා තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශ ලේකම්ගේ සහභාගිත්වයෙන් ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව සහ ජාතික ක්‍රීඩා සංගම් සංවිධානයෙන් පැවැත්විය.

මේ සඳහා ක්‍රීඩා සංගම් හා සම්මේලන ප්‍රධානත්වයෙන් ක්‍රීඩා ඉසව් 20ක් සංදර්ශනාත්මකව පැවැත්විය.ඒ් සඳහා සහභාගි වූ ක්‍රීඩා ඉසව් පහත පරිදි වේ.

ජාතික ක්‍රීඩා සංගමයේ සම්මේලනයේ නම

වැඩසටහන

ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩා සංගමය

සහය දිවීම තරගයක් පැවැත්වීම හා ඇවිදීම/ දිවීමේ ශිල්පීය ක්‍රම පැහැදිලි කිරීම

ශ්‍රී ලංකා දුනු විදීමේ සංගමය

ශිල්පීය ක්‍රම හා නරඔන්නන්ට විදීමේ අවස්ථාව ලබාදීම

ශ්‍රී ලංකා පාපැදි සම්මේලනය

කණ්ඩායම් කාල මැනීමේ තරගය

ශ්‍රී ලංකා කඩු ශිල්ප සංගමය

ශිල්පීය ක්‍රම හා නරඔන්නන්ට අවස්ථාව ලබාදීම

ශ්‍රී ලංකා ජූඩෝ සම්මේලනය

ශිල්පීය ක්‍රම විදහා දැක්වීම/ නීතිරීති පැහැදිලි කිරීම්

ශ්‍රී ලංකා කරාටේ දෝ සම්මේලනය

ශිල්පීය ක්‍රම විදහා දැක්වීම/ නීතිරීති පැහැදිලි කිරීම්

මොඩර්න් පෙන්ටතලන් සම්මේලනය

ශිල්පීය ක්‍රම විදහා දැක්වීම/ නීතිරීති පැහැදිලි කිරීම්

ශ්‍රී ලංකා නෙට්බෝල් සම්මේලනය

සුහද තරගයක්

ශ්‍රී ලංකා රෝද සපත්තු සම්මේලනය

ශිල්පීය ක්‍රම විදහා දැක්වීම/ නීතිරීති පැහැදිලි කිරීම් හා නරඔන්නන්ට සහභාගී වීමට අවස්ථාව ලබා දීම

ශ්‍රී ලංකා සූමෝ සම්මේලනය

ශිල්පීය ක්‍රම විදහා දැක්වීම/ නීතිරීති පැහැදිලි කිරීම්

ශ්‍රී ලංකා ටයිකොන්ඩෝ සම්මේලනය

ශිල්පීය ක්‍රම විදහා දැක්විම/ නීතිරීති පැහැදිලි කිරීම්

ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනය

සුහද තරගයන්

ශ්‍රී ලංකා බර ඉසිලීමේ සම්මේලනය

ශිල්පීය ක්‍රම විදහා දැක්වීම/ නීතිරීති පැහැදිලි කිරීම්

ශ්‍රී ලංකා වූෂූ සම්මේලනය

ශිල්පීය ක්‍රම විදහා දැක්වීම/ නීතිරීති පැහැදිලි කිරීම්

ශ්‍රී ලංකා ජිම්නාස්ටික් සම්මේලනය

ශිල්පීය ක්‍රම විදහා දැක්වීම/ නීතිරීති පැහැදිලි කිරීම්

ශ්‍රී ලංකා බාස්කට්බෝල් සම්මේලනය

ශිල්පීය ක්‍රම විදහා දැක්වීම/ නීතිරීති පැහැදිලි කිරීම් හා නරඔන්නන්ට අවස්ථාව ලබා දීම

ශ්‍රී ලංකා සෙපැක්ට්‍රැක්ට්‍රෝ සම්මේලනය

ශිල්පීය ක්‍රම විදහා දැක්වීම/ නීතිරීති පැහැදිලි කිරීම්

ශ්‍රී ලංකා මල්ලවපොර සම්මේලනය

ශිල්පීය ක්‍රම විදහා දැක්වීම/ නීතිරීති පැහැදිලි කිරීම්

ශ්‍රී ලංකා ලොන් බෝල් සම්මේලනය

ශිල්පීය ක්‍රම විදහා දැක්වීම/ නීතිරීති පැහැදිලි කිරීම්

ශ්‍රී ලංකා ටෙක්බෝල් සම්මේලනය

ශිල්පීය ක්‍රම විදහා දැක්වීම/ නීතිරීති පැහැදිලි කිරීම්