• ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

  • விளையாட்டு அபிவிருத்தி திணைக்களம்
  • Department of Sports Development

Road to Olympics වැඩසටහන – ප්‍රථම අදියර

ක්‍රීඩා සංවර්ධනය තුළින් ආසියාවේ අභිමානය බවට පත්වීමේ දැක්ම ලඟා කරගනු වස් ජාත්‍යන්තර ජයග්‍රහණ අත්පත් කර ගැනීම සඳහා වඩාත් විද්‍යාත්මක ක්‍රම වේදයක්  වන්නේ ක්‍රීඩකයින් හඳුනාගෙන ඔවුන් සංවර්ධනය කිරීමය. ඒ සඳහා 2028 ඔලිම්පික් තරඟාවලිය අරමුණු කර ගනිමින්  “ Road To Olympics ” වැඩසටහන දියත් කිරීම සඳහා දිස්ත්‍රික්ක 22 ක  අවුරුදු 12 ක් වන පාසල් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් එක් අධ්‍යාපන කලාපයකින් ක්‍රීඩකයින් 25 ක් හා ක්‍රීඩීකාවන් 25 ක් ඇතුළත්ව  අධ්‍යාපන කලාප 22 කින්  පාසල් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 1100 ක් තෝරාගෙන මෙම වැඩසටහන දියත් කරනු ලැබේ. සහජ දක්ෂතා වලින් හෙබිපාසල් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් හඳුනාගෙන ඔවුන්ගේ දක්ෂතා වර්ධනය කර ජාතික හා ජාත්‍යන්තර තලයේ තරඟ ජයග්‍රහණ අත්කර ගැනීමේ පරමාර්ථයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය හා එක්ව නියමු ව්‍යාපෘතියක් ලෙස මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමට ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගෙන ඇත.
එම වැඩසටහන් දියත් කිරීම 2020.10.02 දින  ප.ව. 2.00ට අධ්‍යාපන කලාපයේ පුහුණු මධ්‍යස්ථාන පාසල්වල පැවැත්විණි. මෙහි ප්‍රධාන වැඩසටහන හෝමාගම සිරි පියරතන මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ පැවැත්විය.
ඒ සඳහා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් අමල් එදිරිසූරිය මහතාඅධ්‍යක්ෂ පාලනකලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකලාප ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂතෝරාගත් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ගේ පාසල්වල විදුහල්පතිවරුන්දිස්ත්‍රික් ක්‍රීඩා සංවර්ධන නිලධාරී – ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවතෝරාගත් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් හා දෙමාපියන් සහභාගි විය.