• ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

  • விளையாட்டு அபிவிருத்தி திணைக்களம்
  • Department of Sports Development

Profile of Vishwa Jayasanka

Vishwa Jayasanka

User Pic
Name Vishwa Jayasanka
Gender Women
Levels District
Places 1st Place
Weight Classes

Pons