• ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

  • விளையாட்டு அபிவிருத்தி திணைக்களம்
  • Department of Sports Development

Profile of Sri Lanka Weightlifting Federation

Sri Lanka Weightlifting Federation

User Pic
Name Sri Lanka Weightlifting Federation
Gender
Federations

0773436701 / 0722777229