• ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

  • விளையாட்டு அபிவிருத்தி திணைக்களம்
  • Department of Sports Development

Contact Us

  • Department of Sports Development

  • 09, Phillip Gunawardana Mawatha,Colombo 07,Sri Lanka.
  • General : +94 112 697934
  • Fax : +94 112 695822
  • info@dosd.gov.lk

Last Updated on