• ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

  • விளையாட்டு அபிவிருத்தி திணைக்களம்
  • Department of Sports Development

Profile of YPMR Sham (UVA)

YPMR Sham (UVA)

Name YPMR Sham (UVA)
Gender Men
Levels National
Places 2nd Place