• ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

  • விளையாட்டு அபிவிருத்தி திணைக்களம்
  • Department of Sports Development

Profile of YMP Udayanga (NWP)

YMP Udayanga (NWP)

Name YMP Udayanga (NWP)
Gender Men
Levels National
Places 3rd Place