• ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

  • விளையாட்டு அபிவிருத்தி திணைக்களம்
  • Department of Sports Development

Profile of S Vojana (NP)

S Vojana (NP)

Name S Vojana (NP)
Gender Women
Levels National
Places 3rd Place