• ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

  • விளையாட்டு அபிவிருத்தி திணைக்களம்
  • Department of Sports Development

Profile of MZ Mohomed & RMJ Chathurika (NWP)

MZ Mohomed & RMJ Chathurika (NWP)

Name MZ Mohomed & RMJ Chathurika (NWP)
Gender Women
Levels National
Places 2nd Place