• ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

  • விளையாட்டு அபிவிருத்தி திணைக்களம்
  • Department of Sports Development

Profile of KA De Zoysa Karunathilaka (SP)

KA De Zoysa Karunathilaka (SP)

Name KA De Zoysa Karunathilaka (SP)
Gender Men
Levels National
Places 2nd Place