• ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

  • விளையாட்டு அபிவிருத்தி திணைக்களம்
  • Department of Sports Development

Profile of J Roshitha (WP)

J Roshitha (WP)

Name J Roshitha (WP)
Gender Women
Levels National
Places 1st Place