• ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

  • விளையாட்டு அபிவிருத்தி திணைக்களம்
  • Department of Sports Development

Profile of DN Wijesinghe & RMDD Jayasiri (NWP)

DN Wijesinghe & RMDD Jayasiri (NWP)

Name DN Wijesinghe & RMDD Jayasiri (NWP)
Gender Men
Levels National
Places 2nd Place