• ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

  • விளையாட்டு அபிவிருத்தி திணைக்களம்
  • Department of Sports Development

Profile of P Banuka Abeysinghe & KL Samarasinghe (CP)

P Banuka Abeysinghe & KL Samarasinghe (CP)

Name P Banuka Abeysinghe & KL Samarasinghe (CP)
Gender Men
Badminton Performances National
PlayerType Double
Levels National
Places 3rd Place
Teams