• ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

  • விளையாட்டு அபிவிருத்தி திணைக்களம்
  • Department of Sports Development

Profile of Niluka Karunarathna & Dinuka Karunarathna (WP)

Niluka Karunarathna & Dinuka Karunarathna (WP)

Name Niluka Karunarathna & Dinuka Karunarathna (WP)
Gender Men
Badminton Performances National
PlayerType Double
Levels National
Places 2nd Place
Teams