• ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

  • விளையாட்டு அபிவிருத்தி திணைக்களம்
  • Department of Sports Development

Profile of Nadeesha Gayanthi & HA Hasitha Chanaka (SP)

Nadeesha Gayanthi & HA Hasitha Chanaka (SP)

Name Nadeesha Gayanthi & HA Hasitha Chanaka (SP)
Gender Women
Badminton Performances National
PlayerType Mix
Levels National
Places 2nd Place
Teams