• ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

  • விளையாட்டு அபிவிருத்தி திணைக்களம்
  • Department of Sports Development

Profile of MD Nadeesha Gayanthi (SP)

MD Nadeesha Gayanthi (SP)

Name MD Nadeesha Gayanthi (SP)
Gender Women
Badminton Performances National
PlayerType Single
Levels National
Places
Teams Test Team 2