• ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

  • விளையாட்டு அபிவிருத்தி திணைக்களம்
  • Department of Sports Development

Profile of Kosala Amarasinghe

Kosala Amarasinghe

User Pic
Name Kosala Amarasinghe
Gender Men
Badminton Performances District
PlayerType Single
Levels
Places
Teams

Judo Player – Kosala Amarasinghe

Time 30