• ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

  • விளையாட்டு அபிவிருத்தி திணைக்களம்
  • Department of Sports Development

Profile of I Malinda Kumara (NC)

I Malinda Kumara (NC)

Name I Malinda Kumara (NC)
Gender Men
Badminton Performances National
PlayerType Single
Levels National
Places 3rd Place
Teams