• ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

  • விளையாட்டு அபிவிருத்தி திணைக்களம்
  • Department of Sports Development

Profile of HA Renu Chandrika & ISMB Dunuwila (NCP)

HA Renu Chandrika & ISMB Dunuwila (NCP)

Name HA Renu Chandrika & ISMB Dunuwila (NCP)
Gender Women
Badminton Performances National
PlayerType Double
Levels National
Places 3rd Place
Teams