• ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

  • விளையாட்டு அபிவிருத்தி திணைக்களம்
  • Department of Sports Development

Profile of Buwaneka Gunathilaka (SP)

Buwaneka Gunathilaka (SP)

Name Buwaneka Gunathilaka (SP)
Gender Men
Badminton Performances National
PlayerType Single
Levels National
Places 1st Place
Teams