• ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

  • விளையாட்டு அபிவிருத்தி திணைக்களம்
  • Department of Sports Development

Profile of ZTM Aasik (EP)

ZTM Aasik (EP)

Name ZTM Aasik (EP)
Gender Men
Athletics Performance National Best Eight Athlets
Athletic Event
Time 13.79