• ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

  • விளையாட்டு அபிவிருத்தி திணைக்களம்
  • Department of Sports Development

Profile of YP Mahesh Gunathilaka (WP)

YP Mahesh Gunathilaka (WP)

Name YP Mahesh Gunathilaka (WP)
Gender Men
Athletics Performance National Best Eight Athlets
Athletic Event 10000M
Time 32:02:79