• ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

  • விளையாட்டு அபிவிருத்தி திணைக்களம்
  • Department of Sports Development

Profile of WTK Fernando (WP)

WTK Fernando (WP)

Name WTK Fernando (WP)
Gender Women
Athletics Performance National Best Eight Athlets
Athletic Event
Time 15.25