• ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

  • விளையாட்டு அபிவிருத்தி திணைக்களம்
  • Department of Sports Development

Profile of WMAM Madushanka (NWP)

WMAM Madushanka (NWP)

Name WMAM Madushanka (NWP)
Gender Men
Athletics Performance National Best Eight Athlets
Athletic Event
Time 12.8