• ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

  • விளையாட்டு அபிவிருத்தி திணைக்களம்
  • Department of Sports Development

Profile of TW Rathnapala (EP)

TW Rathnapala (EP)

Name TW Rathnapala (EP)
Gender Men
Athletics Performance National Best Eight Athlets
Athletic Event 10000M
Time 32:50:60