• ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

  • விளையாட்டு அபிவிருத்தி திணைக்களம்
  • Department of Sports Development

Profile of SA Lamahewa (Uva)

SA Lamahewa (Uva)

Name SA Lamahewa (Uva)
Gender Women
Athletics Performance National Best Eight Athlets
Athletic Event 5000M
Time 17:28:04