• ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

  • விளையாட்டு அபிவிருத்தி திணைக்களம்
  • Department of Sports Development

Profile of PA Priyangika Kumari (SP)

PA Priyangika Kumari (SP)

Name PA Priyangika Kumari (SP)
Gender Women
Athletics Performance National Best Eight Athlets
Athletic Event
Time 11.88