• ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

  • விளையாட்டு அபிவிருத்தி திணைக்களம்
  • Department of Sports Development

Profile of N Thishanthini (NP)

N Thishanthini (NP)

Name N Thishanthini (NP)
Gender Women
Athletics Performance National Best Eight Athlets
Athletic Event
Time 9.51