• ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

  • விளையாட்டு அபிவிருத்தி திணைக்களம்
  • Department of Sports Development

Profile of MRR Sisira Kumara (SP)

MRR Sisira Kumara (SP)

Name MRR Sisira Kumara (SP)
Gender Men
Athletics Performance National Best Eight Athlets
Athletic Event Hammer Throw
Time 43.89