• ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

  • விளையாட்டு அபிவிருத்தி திணைக்களம்
  • Department of Sports Development

Profile of KR Samitha Jayawardana (NWP)

KR Samitha Jayawardana (NWP)

Name KR Samitha Jayawardana (NWP)
Gender Men
Athletics Performance National Best Eight Athlets
Athletic Event
Time 14.69