• ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

  • விளையாட்டு அபிவிருத்தி திணைக்களம்
  • Department of Sports Development

Profile of KADS Dulanjani (NWP)

KADS Dulanjani (NWP)

Name KADS Dulanjani (NWP)
Gender Women
Athletics Performance National Best Eight Athlets
Athletic Event Triple Jump
Time 12.16