• ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

  • விளையாட்டு அபிவிருத்தி திணைக்களம்
  • Department of Sports Development

Profile of K Nilantha (WP)

K Nilantha (WP)

Name K Nilantha (WP)
Gender Men
Athletics Performance National Best Eight Athlets
Athletic Event Hammer Throw
Time 45.08