• ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

  • விளையாட்டு அபிவிருத்தி திணைக்களம்
  • Department of Sports Development

Profile of K Buddima (NCP)

K Buddima (NCP)

Name K Buddima (NCP)
Gender Women
Athletics Performance National Best Eight Athlets
Athletic Event
Time 9.59