• ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

  • விளையாட்டு அபிவிருத்தி திணைக்களம்
  • Department of Sports Development

Profile of HWN Kumari (NCP)

HWN Kumari (NCP)

Name HWN Kumari (NCP)
Gender Women
Athletics Performance National Best Eight Athlets
Athletic Event 5000M
Time 18:16:07