• ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

  • விளையாட்டு அபிவிருத்தி திணைக்களம்
  • Department of Sports Development

Profile of HGCR Dayarathne (WP)

HGCR Dayarathne (WP)

Name HGCR Dayarathne (WP)
Gender Women
Athletics Performance National Best Eight Athlets
Athletic Event
Time 10.03