• ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

  • விளையாட்டு அபிவிருத்தி திணைக்களம்
  • Department of Sports Development

Profile of HANG Samarasingha (NCP)

HANG Samarasingha (NCP)

Name HANG Samarasingha (NCP)
Gender Men
Athletics Performance National Best Eight Athlets
Athletic Event Pole Voult
Time 4.20