• ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

  • விளையாட்டு அபிவிருத்தி திணைக்களம்
  • Department of Sports Development

Profile of GKR Saman Kumara (Uva)

GKR Saman Kumara (Uva)

Name GKR Saman Kumara (Uva)
Gender Men
Athletics Performance National Best Eight Athlets
Athletic Event 5000M
Time 14.45