• ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

  • விளையாட்டு அபிவிருத்தி திணைக்களம்
  • Department of Sports Development

Profile of DL Samarajeewa (CP)

DL Samarajeewa (CP)

Name DL Samarajeewa (CP)
Gender Men
Athletics Performance National Best Eight Athlets
Athletic Event 5000M
Time 14.40