• ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

  • விளையாட்டு அபிவிருத்தி திணைக்களம்
  • Department of Sports Development

Profile of DI Samarajeewa (CP)

DI Samarajeewa (CP)

Name DI Samarajeewa (CP)
Gender Men
Athletics Performance National Best Eight Athlets
Athletic Event 10000M
Time 30:48:75