• ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

  • விளையாட்டு அபிவிருத்தி திணைக்களம்
  • Department of Sports Development

Profile of CA Samith Randika (NWP)

CA Samith Randika (NWP)

Name CA Samith Randika (NWP)
Gender Men
Athletics Performance National Best Eight Athlets
Athletic Event Triple Jump
Time 14.71