• ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

  • விளையாட்டு அபிவிருத்தி திணைக்களம்
  • Department of Sports Development

Profile of BHC Ferdinanduz (WP)

BHC Ferdinanduz (WP)

Name BHC Ferdinanduz (WP)
Gender Men
Athletics Performance National Best Eight Athlets
Athletic Event
Time 13.64