• ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

  • விளையாட்டு அபிவிருத்தி திணைக்களம்
  • Department of Sports Development

Profile of ANL Ariyadasa (SGP)

ANL Ariyadasa (SGP)

Name ANL Ariyadasa (SGP)
Gender Women
Athletics Performance National Best Eight Athlets
Athletic Event 10000M
Time 37:28:80