• ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

  • விளையாட்டு அபிவிருத்தி திணைக்களம்
  • Department of Sports Development

Profile of A Lahiru Pigera (WP)

A Lahiru Pigera (WP)

Name A Lahiru Pigera (WP)
Gender Men
Athletics Performance National Best Eight Athlets
Athletic Event 10000M
Time 32:33:92