• ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

  • விளையாட்டு அபிவிருத்தி திணைக்களம்
  • Department of Sports Development

Assumption of Hon. Minister Namal Rajapaksha

තරුණ හා ක්‍රීඩා ගරු කැබිනට් අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා 2020.08.18 වන දින සුබ මොහොතින් ආගමික ආශිර්වාද මැද සිය ධූරයෙහි රාජකාරී කටයුතු ආරම්භ කරන ලදී.