• ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

  • விளையாட்டு அபிவிருத்தி திணைக்களம்
  • Department of Sports Development

Appointment of new Secretary for Ministry of Youth Affairs and Sports

තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ නව ලේකම් ලෙස 2020 අග‌ෝස්තු 14 වන දින අනුරාධ විජේකෝන් මහතා රාජකාරි කටයුතු ආරම්භ කරන ලදි