• ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

  • விளையாட்டு அபிவிருத்தி திணைக்களம்
  • Department of Sports Development
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015

Latest from athletics

Federations

About Department of Sports Development

Sports Development which was initiated as a small unit during the mid sixties (60) was established as a sports division under the Ministry of People lised Services in 1966. The Department of Sports was instigated 1968 and the Ministry of Parliamentary Affairs and Sports was established in 1970. The Department of Sports Development was taken under the preview of the said Ministry. The Department functioned under the Ministry of Youth Affairs and Sports in 1989 and promoted up to Grade…

News and Events