• ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

  • விளையாட்டு அபிவிருத்தி திணைக்களம்
  • Department of Sports Development

46th National Sports Festival – Cross Country 2020

46 වන ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙල 2020.
ජාතික රට හරහා දිවීමේ විවෘත තරගය – නුවරඑළිය
කාන්තා සහ පිරිමි