• ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

  • விளையாட்டு அபிவிருத்தி திணைக்களம்
  • Department of Sports Development

Profile of 13 වන දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල – 2019අ.පො.ස.(සා.පෙ.) විශිෂ්ටයන් ඇගයීම

13 වන දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල – 2019අ.පො.ස.(සා.පෙ.) විශිෂ්ටයන් ඇගයීම

Name 13 වන දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල – 2019අ.පො.ස.(සා.පෙ.) විශිෂ්ටයන් ඇගයීම
Gender
Categories Gallery
Tags
Formats
Senior Management