• ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

  • விளையாட்டு அபிவிருத்தி திணைக்களம்
  • Department of Sports Development

තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත අනුව ඉදිරිපත් කළ යුතු වාර්ෂික වාර්නාව

තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත අනුව ඉදිරිපත් කළ යුතු වාර්ෂික වාර්නාව