• ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

  • விளையாட்டு அபிவிருத்தி திணைக்களம்
  • Department of Sports Development

Profile of තරුණ කටයුතු හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ නව ලේකම් ලෙස අනුරාධ විජේකෝන් මහතා රාජකාරි කටයුතු ආරම්භ කරන ලදි

තරුණ කටයුතු හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ නව ලේකම් ලෙස අනුරාධ විජේකෝන් මහතා රාජකාරි කටයුතු ආරම්භ කරන ලදි

Name තරුණ කටයුතු හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ නව ලේකම් ලෙස අනුරාධ විජේකෝන් මහතා රාජකාරි කටයුතු ආරම්භ කරන ලදි
Gender
Categories Gallery
Tags
Formats
Senior Management